۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۳ مهر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
شرح وظايف
1- هدايت و نظارت بر واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در تهيه و تنظيم طرح هاي زيربنايي اقتصادي وعمراني با توجه به نيازها ، تجارب واولويت ها با درنظر گرفتن جهات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي استان

2- نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارش گيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي مربوط به منظور رفع موانع

3- نظارت كلي بر طرح هاي عمراني و فني و اجراي نظام فني، اجرايي استان در چارچوب نظام فني، اجرايي كشور

4- انجام اقدامات لازم ر زمينه تشكيل جلسات شوراها، كارگروه ها، كميسيون ها و كميته هاي مربوطه بر حسب مورد

5- نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني (تملك دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزارش‌گيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آن ها

6- ارزشيابي اجراي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني از لحاظ اثرات اقتصادي، اجتماعي و تجزيه و تحليل آن ها و انعكاس به مسئولين ذي ربط

7- تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و ارزشيابي آنها در راستاي اجراي پروژه‌هاي عمراني و آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي آن ها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي

8- بررسي هاي لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمينه اجراي طرح ها و برنامه هاي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان به منظور پيشبرد برنامه هاي عمراني و هم چنين ارائه نظرات در اين زمينه به شوراي برنامه ريزي استان

9- حمايت از شوراهاي اسلامي استان و نظارت بر فعاليت آن ها مطابق قواني و مقررات

10- مطالعه و بررسي وضع مناطق روستايي و شهري استان از نظر امكانات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت نيازها و اولويت بندي آن ها و پي گيري اعتبارات مربوط از منابع مختلف

11- تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي و شهري و همكاري با واحدهاي ذي ربط در اين زمينه با وزارت كشور

12- هماهنگي و همكاري در زمينه برقراري اجراي نظام فني، اجرايي در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه

13- نظارت و اجراي روش هاي مناسب به منظور ترويج و تشويق در به كارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني در دستگاه هاي اجرايي (دولتي) و غيردولتي

14- بررسي و نظارت كامل بر اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (مي و استاني) و عمراني در چارچوب ضوابط مربوطه

15- نظارت بر پروژه‌هاي عمراني در مناطق شهري و روستايي از محل اعتبارات مختلف

16- تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرايب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطق و پيشنهاد به مراجع ذي ربط براي تأييد

17- مستندسازي تجربيات فني و اجرايي به منظور بهره‌برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

18- پيشنهاد برگزاري دور هاي آموزشي به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر واحدهاي استاني

19- اجراي تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و بررسي و اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوطه

20- نظارت و بررسي اعتبارات شهردار يها و هدايت و راهنمايي هاي لازم در اتخاذ روش هاي صحيح و رعايت اولويت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها

21- نظارت و بررسي و اظهار نظر درخصوص برنامه ها، اعتبارات و مسائل مالي ساليانه شهرداري ها كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد.

22- بررسي موقعيت مناطق شهري و روستايي استان به منظور دستيابي به نيازهاي زيربنايي و تسهيلات رفاهي و برآورد اعتبار مورد نياز و پي گيري لازم از طريق وزارت كشور

23- انجام اقدامات لازم به منظور حضور فعال در جلسات، مجماع شوراها، كميته ها ، كارگروه ها و كميسيون ها حسب مورد و هم چنين در زمينه تشكيل آن ها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورت جلسات و پي گيري مصوبات

24- هدايت امكانات و نيروهاي به منظور پيشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ، نظارت بر اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي به منظور ارزيابي نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با اهداف و خط مشي ها و سياست هاي تعيين شده و مقايسه پيشرفت كار با جداول زماني و تنظيم گزارش لازم در اين زمينه جهت پي گيري در جلسات مرتبط و اعلام نتايج به مراجع ذي ربط

25- مطالعه و بررسي وضع روستاها و شهرهاي استان از نظر تأسيسات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها و پي گيري تأمين آن ها برابر مقررات

26- تعيين اولويت بندي طرح ها و برنامه ها و پروژه ها و پروژه‌ها براي تخصيص اعتبارات لازم
Review: 15029
Update date: 1394/10/05
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal